Privacybeleid SWS

Stichting Wielercriterium Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Wielercriterium Steenbergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan u contact opnemen met Stichting Wielercriterium Steenbergen via ons secretariaat via contact

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Om te kunnen deelnemen aan een onderdeel van de wielerwedstrijd;Voor onze administratie en facturatie voor sponsoring, deelname aan een onderdeel;Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Adres, Postcode en woonplaats; Geslacht; Geboortedatum / Leeftijd; Bankrekeningnummer.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten of die niet dezelfde privacy voorwaarden hanteert als de Stichting Wielercriterium Steenbergen. Waar mogelijk maken we met partijen uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Wielercriterium Steenbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Portretrecht

Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Tijdens de wielerwedstrijd leggen we beeldmateriaal vast wat gebruikt wordt voor diverse doeleinden (wielerkrant, website, flyers etc.). Bij bezoek aan de wielerwedstrijd, dan wel deelname aan een onderdeel gaan wij er vanuit dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie. Mocht je als afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ hebben waar dit privacy-redenen betreft om je tegen publicatie van een portret te verzetten, dan horen wij dit graag. Mocht dit bezwaar gegrond zijn, dan zullen wij het beeldmateriaal waar mogelijk verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel beeldmateriaal dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.